Cenné papíry kapitálového trhu s majetkovým právem

Na kapitálovém trhu se obchoduje se střednědobými a dlouhodobými cennými papíry.

Zatímní listy

Obdrží ho akcionář, který zatím nesplatil celou hodnotu akcie, ke které se upsal, po splacení celé hodnoty pak obdrží akcii. Vydává je akciová společnost, pokud je zapsaná v obchodním rejstříku.
žena a graf.jpg

Akcie

Emitentem je akciová společnost, která emisí vytváří základní kapitál (min. 2. mil.) a řídí se zákonem o obchodních korporacích. Držitelem je akcionář. Vložené prostředky jsou nevratné, akcii je ale možno prodat na kapitálovém trhu. Kurs akcie na trhu kolísá podle stability společnosti, ekonomické a politické situace a mění se prakticky denně.

 

Práva akcionáře:

Podílí se na majetku a.s. dle dohody CP, účastní se hlasování na valné hromadě, podílí se na čistém zisku (dividendy, vypláceny ročně), podílí se na případném likvidačním zůstatku.


          tantiém = podíl na zisku, který získávají funkcionáři (=členi představenstva)

graf počítače.jpg 

Ručení a.s.:

Akcionář za závazky a. s. neručí, ručí za ni společnost jako celek, akcie je rizikový CP, v případě krachu může akcionář přijít o celou hodnotu. Nejvyšší orgán je valná hromada, výplata dividend závisí na prosperitě, ekonomické a politické situaci země.

Podílové listy

Vydávají je podílové fondy, které zakládají investiční společnosti nebo banky. Shromažďují peněžní prostředky od vkladatelů a dále je investují do různých CP. Zájemci vyberou vhodný podílový fond, vloží peníze na účet investiční společnosti a za to je jim připsán odpovídající počet podílových listů vybraného fondu, později tyto listy prodají inv. spol. zpět, zisk/ztráta závisí na pohybu kursu (pokud se za tu dobu kurs zvýšil – zisk, a naopak). Portfolio = struktura podílového fondu, sestava různých CP. Majitelem je podílník, podílí se na „kolektivním investování“ a na výnosech fondu, nemá právo zasahovat do řízení fondu, nejedná na valné hromadě.

 


§  kolektivní investování – investor s fondem vkládá peněžní prostředky do portfolia, výhodou je rozložení rizika při investování, nižší pravděpodobnost ztráty, využití znalostí odborníků, časová nenáročnost, státní dohled, nevýhodou je ale dosažení jen průměrných výnosů, poplatky za zprostředkování se ztráta volnosti


§  individuální investování – jednotlivec investuje do CP určitého emitenta